Aan het laden…

Van Iterson Muziek

Speel met plezier, les op maat in hartje Utrecht
VIM lanceert klanttevredenheids-onderzoek

° Algemene voorwaarden

Beste klant,

Van harte welkom bij Van Iterson Muziek!

Het belangrijk dat u de Algemene Voorwaarden goed kent, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Want bij inschrijving verklaart u door het zetten van uw handtekening kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Ook gaat u met ondertekening een officiële overeenkomst aan.

Onze ervaring leert dat er behoefte is om dit juridisch document goed te leren kennen, echter graag op een snelle en makkelijke manier. We begrijpen dit en helpen hier graag bij. Zo voorkomt u verassingen omdat u de inhoud juist wél goed kent.

De punten waar u gegarandeerd mee te maken krijgt als u onze diensten afneemt zijn het meest relevant voor u. Andere zaken, zoals punt 13 over Intellectuele Eigendom zijn, hoewel net zo belangrijk, voor de meeste klanten minder relevant.

Daarom hebben we de voor u belangrijkste punten verzameld:
1 (Inschrijving), 2 (Proefles), 6 (Afmelden), 8 (Feestdagen en vakanties), 9 (Opzeggen overeenkomst), en 10 (Betaling).

Zorg dat u de belangrijkste punten eerst goed kent, maak u daarna bekend met de resterende punten.

Let op: WhatsApp wordt om praktische redenen niet voor afmelden of andere communicatie gebruikt en is niet geldig.

Het kan zijn dat u klant bent maar dat iemand anders de lessen afneemt. Bijvoorbeeld: uw kind heeft les, of u heeft lessen cadeau gegeven aan iemand. Zorg dat – indien mogelijk – de ander ook punt 6 (Afmelden) en punt 8 (Feestdagen en vakanties) kent.

Namens Team Van Iterson Muziek,

Rogier van Iterson
1. Inschrijving; overeenkomst
2. Proefles
3/3a. Lesvormen

4. Vaste lesdag en -tijd
5. Tarieven
6/6a/6b. Afmelden les: verhindering leerling
7. Afmelden les: verhindering docent
8. Feestdagen en vakanties
9/9b. Opzeggen overeenkomst: schriftelijk

10/10a. Betaling per bundel: vooraf via factuur
11. Intellectuele eigendom
12. Disclaimer gezondheidsproblemen
13. Aansprakelijkheid

1. Inschrijving; overeenkomst
U schrijft zich in met een inschrijfformulier. Deze wordt u toegezonden. U verklaart
door ondertekening kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan. U bindt zich voor de duur van de lesvorm, en verplicht u zich ervoor te zorgen dat het factuurbedrag volledig en tijdig wordt voldaan.

De Algemene Voorwaarden mogen worden gewijzigd tijdens de looptijd van de overeenkomst. U wordt 30 dagen voor het ingaan van de wijziging ingelicht door de directie.

2. Proefles
Een proefles is vrijblijvend. Pas bij inschrijving wordt de proefles als les 1 in de bundel of cursus opgenomen.

3. Lesvormen
     Bundel: van 4 wekelijks lessen
Individueel les of groepsles (vanaf 2 pers.). 30, 45 of 60 minuten.

     Cursus: lessen van 30 minuten
Gitaarcursus            + gitaarpakket (In bruikleen)
Ukelele-cursus         + ukelele-pakket (In bruikleen)
Saxofooncursus       + saxofoonpakket (In huur)

     Groepsactiviteit
Workshop, masterclass, clinic, etc.

3a. Bruikleen en huur
Bij een 15-weekse gitaar- of ukelele-cursus ontvangt u een instrumentpakket in bruikleen, u tekent hiervoor een aparte bruikleenovereenkomst.

Bij een 12-weekse saxofooncursus huurt u voor minimaal 3 maanden een saxofoonpakket, u tekent hiervoor een huurovereenkomst. Het saxofoonpakket is verzekerd, en er zit gratis service en onderhoud bij.

4. Vaste lesdag en -tijd
Lessen vinden wekelijks plaats op een vaste lesdag en lestijd.

U dient ervoor te zorgen de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

5. Tarieven
De tarieven zijn inclusief BTW. De tarieven mogen maximaal éénmaal per jaar worden verhoogd. U wordt 30 dagen voor het ingaan van de wijziging ingelicht door de directie.

6. Afmelden les: verhindering leerling
Bij verhindering meldt u zich af via telefoonoproep/sms-bericht naar 06 – 142 7800 3,
of via vanitersonmuziek@gmail.com. U krijgt een ontvangstbevestiging.

WhatsApp wordt hiervoor om praktische redenen niet gebruikt en is niet geldig.

6a. 48-uurs afmeldtermijn
Meld uw les tijdig af: 48 uur of langer vóór lesaanvang. Uw tijdig afgemelde les kunt u later alsnog afnemen.

Bij niet tijdige afmelding wordt de les in rekening gebracht, in verband met reservering van de lestijd, locatie en docent.

In geval van uitzonderlijke situaties bij niet tijdige afmelding kan hier, na beoordeling door de directie, van afgeweken worden. Uitval door ziekte of door drukte op school of werk worden gezien als reguliere situaties.

Heeft u getekend voor een Bundel, Cursus, etc. dus wordt u verwacht. Kunt u buiten officiële vakanties om toch langer dan 4 weken geen les volgen – dan kan de directie overwegen de voor u besproken lesdag en –tijd vrij te geven.

6b. Aanwezigheid bij groepsles / bij blessure
Wanneer bij groepsles één groepslid afwezig is, worden andere leden toch verwacht naar de les te komen. Mocht u door een blessure geen muziek kunnen maken, dan wordt u toch verwacht naar de les te komen. De les zal op een andere manier worden ingevuld, zodat u toch uw les kunt afnemen.

7. Afmelden les: verhindering docent
Bij verhindering van de docent ontvangt u, indien mogelijk, een afmelding 48 uur of eerder vóór aanvang van de les.

Van Iterson Muziek probeert eerst een vervangend docent in te zetten. Mocht er geen vervangend docent kunnen worden ingezet, dan vervalt de les en wordt deze niet in rekening gebracht.

8. Feestdagen en vakanties
Lessen zijn pas officieel afgemeld na ontvangst van uw of onze afmelding (N.B.).

Tijdens nationale feestdagen en schoolvakanties van midden Nederland is Van Iterson Muziek doorgaans gesloten. De dagen dat de school is gesloten zijn opgenomen in de online agenda op de website van de school.

Van Iterson Muziek kan hiervan afwijken (N.B.).

9. Opzeggen overeenkomst: schriftelijk
U kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Schrijf hiertoe een bericht naar vanitersonmuziek@gmail.com. U kunt ook per post opzeggen.

WhatsApp wordt hiervoor om praktische redenen niet gebruikt en is niet geldig.

9a. Moment van opzeggen
Uw kunt ten alle tijden uw overeenkomst opzeggen. Het is raadzaam om tijdig op te zeggen: vóór aanvang van de eerste les van de nieuwe Bundel of Cursus.

Bij niet tijdige opzegging blijft u gebonden aan de op dat moment van kracht zijnde Bundel of Cursus. U heeft recht om de resterende lessen alsnog af te nemen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

In uitzonderlijke situaties kan hier, na beoordeling door de directie, van afgeweken worden. Opzeggen door drukte op werk of school worden gezien als reguliere situaties.

10. Betaling per bundel: vooraf via factuur
U betaalt vooraf via een factuur, die u ontvangt rond de eerste les van elke nieuwe Bundel/Cursus.

U betaalt per bankovermaking, waarbij u alleen het nummer van de factuur vermeldt. Vermeld verder niets, ook niet het woord ‘factuurnummer’ of de naam van de leerling.

Automatisch betalen wordt wegens niet geaccepteerd. In overleg is contante betaling mogelijk.

10a. 14 Dagen betaaltermijn; betalingsverzuim
De betaaltermijn loopt tot 14 dagen na factuurdatum. Zie de vervaldatum op uw factuur.

Indien u niet tijdig of niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan het geven van lessen worden stopgezet. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

In drie betalingsherinneringen wordt u de mogelijkheid tot betalingsregeling aangeboden.

In drie betalingsherinneringen wordt u de mogelijkheid tot betalingsregeling aangeboden. Blijft u in gebreke dan ontvangt u een officiële sommatie, en de overdacht van de openstaande financiële post(en) aan de in Amersfoort gevestigde gerechts-deurwaarder ‘BBU Juristen & Incasso’s’. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

11. Intellectuele eigendom
Voor het maken van kopieën, reproducties; het verspreiden, verkopen, het maken van afgeleide producten, het publiekelijk tentoonstellen van lesmateriaal, van de website en andere werken van Van Iterson Muziek heeft u voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming nodig.

12. Disclaimer gezondheidsproblemen
Van Iterson Muziek staat een gezond gestel voor. In de lessen wordt hierop de nadruk gelegd en de gebruikte technieken zijn hierop ingericht. Van Iterson Muziek wijst u op het nemen van eigen verantwoordelijkheid inzake het signaleren van overbelasting en is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele gezondheidsproblemen.

13. Aansprakelijkheid
Van Iterson Muziek is niet verantwoordelijk te houden voor schade, diefstal of vernieling van eigendommen van en letsel aan leerlingen, ouders en verzorgers van leerlingen in het gebouw waar de lessen worden gegeven.