You have reached your destiny...

Van Iterson Muziek

Verrijk je leven met muziek

° Alg. voorwaarden

1.1 Wat kan ik met de AV?
Bij gebruik van diensten en producten van Van Iterson Muziek (“VIM”) gelden de AV. Hierin staan je rechten en plichten, en worden zaken geregeld als: wijze van betaling, afmelden van een les, beëindiging van de overeenkomst, en aansprakelijkheid.

Om gebruik te maken van onze diensten en producten (“dienst”), dien je eerst met de AV akkoord te gaan. Bij leerlingen jonger dan 18 jaar geven de ouders/verzorgers het akkoord. Het is niet toegestaan om van de dienst gebruik te maken, indien de AV niet worden aanvaard.

1.2 Kennisname van de AV
Bij ons initiële contact zenden we je de AV in pdf en een link naar de online AV. Als je hier niet op reageert gaan we er van uit dat je er kennis van hebt genomen.

Een proefles is vrijblijvend. Pas als je aangeeft lessen te willen afnemen (art. 3), wordt de proefles als les 1 in de eerste bundel opgenomen.

2.1 Bijwonen van verdere lessen
Voor locatie Rosmalen: ten behoeven van de muzikale vrijheid en ontwikkeling van met name kinderen onder de 21 jaar verzoeken wij de ouder(s)/verzorgers om, met uitzondering van de eerste paar lessen, om de lessen niet standaard bij te wonen. Een les bijwonen kan in overleg vooraf met de docent.

Als je naar aanleiding van een proefles aangeeft een dienst (bijvoorbeeld lessen) te willen afnemen, dan zien we dat als jouw akkoord met de AV. Je gaat een juridisch geldige overeenkomst aan.

Je bindt je voor de duur van dienst (bijvoorbeeld de bundel). Je verplicht je ervoor te zorgen dat het factuurbedrag volledig en tijdig wordt voldaan.

Na de proefles bevestigen we je vaste lesdag en -tijd.
Lessen zijn wekelijks, en vinden plaats op een vaste dag en tijd.

Mochten de lessen worden verzet naar een nieuwe vaste lestijd en/of lesdag
kan het zijn dat je les krijgt van een andere docent of op een andere locatie.

4.1 Continuïteit
Je wordt geacht rekening te houden met school, werk en andere afspraken om de continuïteit van de lessen te waarborgen. Ook als jij de lessen betaalt en iemand anders de lessen volgt.

4.2 Bijwonen van verdere lessen
Voor locatie Rosmalen: ten behoeven van de muzikale vrijheid en ontwikkeling van met name kinderen onder de 21 jaar verzoeken wij de ouders/verzorgers om, met uitzondering van
de eerste paar lessen, om de lessen niet standaard bij te wonen. Een les bijwonen kan in overleg vooraf met de docent.

Afhankelijk van de voorraad, kan je een instrumentpakket in bruikleen nemen in combinatie met een grotere lesbundel, voor een vaste meerprijs per les. De grootte van de bundel (bijvoorbeeld 15 lessen) verschilt per type instrument. Je tekent je hiervoor vooraf een aparte bruikleenovereenkomst. De huidige AV zijn van toepassing op die overeenkomst. Prijzen zijn exclusief servicekosten.

6.1 Mijn docent is verhinderd
De docent bericht jou of je ouders/contactpersoon zo spoedig mogelijk. De docent probeert een vervangend docent in te zetten, zodat jouw les toch kan doorgaan. Als er geen vervangend docent beschikbaar is, dan ‘bewaar’ je de les en kan je de door VIM afgemelde les de volgende lesmogelijkheid alsnog afnemen.

6.2 Ik ben verhinderd

Meldt de les altijd via één of twee van de bovenvermelde kanalen af. We kunnen dan de administratie direct bijwerken en je docent inlichten. Bij spoed: gebruik sms of voicemail. Je mag je docent extra berichten, maar het hoeft niet.

6.3 Sociale media ongeldig
Afmeldingen via sociale media (WhatsApp, Facebook, etc.) worden niet geaccepteerd als geldig en worden genegeerd.

6.4 Afmelding door ziekte, drukte op school of werk worden gezien als reguliere situaties.
In geval van uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, na beoordeling door ons.

6.5 Indien tijdig afgemeld: een bruiloft voor jij of je directe familie, of een uitvaart inzake je directe familie worden gezien als uitzonderlijke situatie.

7.1 24 Uur vóór lesaanvang
Als je de les meer dan 24 uur vóór lesaanvang afmeldt, ‘bewaar’ je de les en kan je de door jou afgemelde les de volgende lesweek alsnog afnemen.

7.2 Twee maal gratis
Elk kalenderjaar (1-1 / 31-12) mag gratis je twee maal een les tijdig afmelden. Bij niet tijdige afmelding wordt de les in rekening gebracht in verband met reservering van locatie en docent. Ongebruikt ‘tegoed’ vervalt op 31 december.

7.4 Wat als mijn lesmaatje is verhinderd?
Bij verhindering van je lesmaatje(s) bij groepsles gaat de les nog steeds door: je wordt verwacht naar de les te komen.

Als het KNMI code oranje of rood uitgeeft, en je twijfelt of lessen doorgaan: raadpleeg de VIM website of Facebook-pagina. Als we melden dat je les niet doorgaat, pauzeert de bundel: je ‘bewaart’ de les. Zendt bij twijfel een e-mail bericht.

9.1 Wanneer start onze overeenkomst?
De overeenkomst start als je (zie: art. 3) aangeeft een dienst te willen afnemen. De overeenkomst geldt voor de duur van de dienst. Bundels van 4 lessen worden stilzwijgend verlengd.

9.2 Hoe zeg ik onze overeenkomst op?
Je kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen. Bij leerlingen jonger dan 18 jaar, mogen alleen de ouders/verzorgers opzeggen.

9.3 Tijdig
Zeg tijdig op: vóórdat de factuur voor de volgende nieuwe bundel is verzonden.

9.4 Niet tijdig
Bij niet tijdige opzegging blijf je gebonden aan de op dat moment van kracht zijnde dienst. Je hebt het recht om de resterende lessen alsnog af te nemen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan hier, na beoordeling door VIM, van afgeweken worden. Opzegging door ziekte, drukte op school of werk worden gezien als reguliere situaties.

10.1 Per factuur
Je ontvangt een factuur, in de week van les 1 van de nieuwe dienst (bijvoorbeeld een lesbundel). Je betaalt per bankovermaking, met vermelding van het factuurnummer. Automatische afschrijvingen worden niet geaccepteerd.

10.2 Vermeld factuurnummer
Vermeldt bij overmaking het volledige factuurnummer (voorbeeld BA20 – 9752 ). Zonder deze vermelding kunnen we niet garanderen dat je betaling aan de factuur wordt gekoppeld. Vermeldt verder niets anders, ook niet de naam van de leerling.

10.3 10 Dagen betalingstermijn
De betalingstermijn loopt tot 10 dagen na factuurdatum. Zie de vervaldatum op uw factuur.

10.4 Ik wil in aparte termijnen betalen
Voor factuurbedragen groter dan €100,- is het mogelijk om in maximaal 3 termijnen te betalen, á €5,50 meerprijs. Vraag dit tijdig vooraf schriftelijk aan.

In drie betalingsherinneringen wordt je de mogelijkheid tot betalingsregeling aangeboden.

Indien je niet tijdig of niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan het geven van lessen worden stopgezet. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Blijft je in gebreke dan ontvang je een officiële sommatie, en worden de openstaande financiële post(en) overgedragen aan het in Utrecht gevestigd incassobureau ‘Mens Incasso’. Openstaande en bijkomende kosten zijn voor jouw rekening.

We staat een gezond gestel voor. In de lessen wordt hierop de nadruk gelegd en de gebruikte technieken zijn hierop ingericht. We wijzen je op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het signaleren van overbelasting en VIM is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele gezondheidsproblemen.

We hechten aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt.

Indien je ontevreden bent over onze diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Dit kan tijdens een objectief, kalm en rustig gesprek. Mocht het gesprek niet objectief, kalm en rustig zijn, dan kunnen we het gesprek verzetten naar een ander moment.

Neem contact op voor overleg over het probleem, of voor het maken van een afspraak.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

VIM is niet verantwoordelijk te houden voor schade, diefstal of vernieling van eigendommen van en letsel aan leerlingen, ouders en verzorgers van leerlingen in gebouwen waar de lessen
worden gegeven.

Voor het maken van kopieën, reproducties; het verspreiden, verkopen, het maken van afgeleide producten, het publiekelijk tentoonstellen van lesmateriaal, van de website en andere werken van VIM heb je voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijk toestemming nodig.